Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA CHRISTIANGARCIA.CAT

Has accedit al web de christiangarcia.cat

L’ús i accés als continguts d’aquesta pàgina web impliquen el coneixement i l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Aquestes condicions tenen com a objectiu regular l’accés, la navegació i l’ús i posar en coneixement dels usuaris els drets, usos, prohibicions, responsabilitats, etc., que regeixen a l’hora de navegar en aquest lloc web. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal sota criteris de bona fe.

christiangarcia.cat, a través del qual s’accedeix a la plataforma, és un domini de Christian Garcia, amb NIF: 00000000 i domicili social a Barcelona. Mitjançant el domini christiangarcia.cat, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que, puntualment o de manera permanent, hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats a través del lloc web christiangarcia.cat.

ACCES DELS USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari. L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixin.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es requereixi el registre de l’usuari, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de recaptació de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I RESERVA DE DRETS

Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial del portal christiangarcia.cat són titularitat de Christian Garcia. això inclou els continguts, vídeos, àudios, textos, dissenys, fotografies, bases de dades, imatges i altres elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis estatals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Per tant, correspon a Christian Garcia l’exercici en exclusiva dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Christian Garcia sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Christian Garcia  fa explícita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la pàgina web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets per part de Christian Garcia.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del portal Christian Garcia o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en un web que no pertanyi a Christian Garcia per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in line, linking, etc.

L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Christian Garcia d’acord amb les disposicions vigents.

L’ús comercial dels continguts del lloc web christiangarcia.cat.

L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Christian Garcia , sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.

L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Christian Garcia, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, i copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS

Christian Garcia es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés al web, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia. Els continguts disponibles a través de christiangarcia.cat són posats a disposició de l’usuari per Christian Garcia a partir d’informacions generades per ella mateixa o procedents de tercers.  Christian Garcia procura que aquests continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no en garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat. L’usuari pot dirigir-se a Christian Garcia per contrastar l’exactitud i actualitat dels continguts a través de l’adreça de correu electrònic i elchristiangm@gmail.com. En conseqüència, i llevat del que disposen les normes imperatives que siguin aplicables, Christian Garcia no assumeix cap responsabilitat davant de l’usuari derivada de l’existència d’informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades.

Christian Garcia no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal christiangarcia.cat.

Christian Garcia no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

PARTICIPACIÓ EN ACCIONS ESPECÍFIQUES

El portal christiangarcia.cat pot oferir accions de participació específiques als usuaris, tals com la presentació de projectes o propostes relacionades amb l’activitat de Christian Garcia. La participació en qualsevol acció serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. Les accions de participació es dirigiran, bàsicament, a majors de 18 anys.

Tots els continguts generats pels usuaris o que incloguin voluntàriament en les accions de participació, es regiran per les seves condicions específiques. L’usuari ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels seus drets d’explotació i, per tant, haurà d’haver aconseguit el consentiment del seu autor. No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o cap dret exclusiu que pertanyi a tercers; per tant, no s’acceptaran arxius que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

XARXES SOCIALS I FÒRUMS

El portal christiangarcia.cat disposa de funcionalitats d’accés a xarxes socials (facebook, twitter, etc.) i seccions de caràcter públic, entenent com a tals aquelles que són accessibles per a tots els usuaris per interactuar amb possibilitat d’inserir comentaris, enllaços, elements multimèdia, imatges, etc. En determinats casos es podrá sol·licitar el registre de l’usuari.

En relació amb els continguts i interaccions que l’usuari decideixi enviar o efectuar, s’estableixen les següents condicions d’ús i accés:

Responsabilitats: Christian Garcia no es fa responsable del contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés a continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol tipus, o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

No atribuirà a l’usuari cap dret, i el seu ús se subjectarà a la legislació vigent i, en el cas de les xarxes socials, a les condicions de la mateixa xarxa.

Propietat intel·lectual: Christian Garcia tindrà dret a reproduir, modificar, adaptar i publicar, incloent-hi la comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la secció a la qual s’han tramès, així com per utilitzar-los en les activitats de  Christian Garcia, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i s’estableix pel temps fins al seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de propietat intel·lectual vigent. Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin els autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar de la URL del propietari o drethavent per enllaçar amb aquests continguts.

Christian Garcia no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.

Les dades personals que constin a la funcionalitat afectada i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o en usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar un llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.

Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers, cal disposar del seu consentiment exprés amb els límits legals.

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

Christian Garcia es reserva el dret de modificació unilateral de les condicions establertes en aquest avís legal en qualsevol moment, en la seva totalitat o parcialment. La modificació té efectes des de la seva publicació en la pàgina web; més concretament, des de la seva inserció en el link “Avís Legal”.

Christian Garcia aconsella que cada vegada que els usuaris accedeixin a la pàgina web llegeixin aquest avís legal.

GENERALITATS

Christian Garcia perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Christian Garcia no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, motiu pel qual no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els litigis derivats de l’aplicació de les condicions d’aquest avís legal es regiran per la Llei espanyola. Christian Garcia i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.